อาจารย์กรกช เพทาย อาจารย์ประจำหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการมหกรรมวิชาการ "พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินภาคใต้" (Regional ER Forum)