ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสารสนเทศ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบสารสนเทศ และคณะกรรมการควบคุม กำกับ ติดตาม พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วันที่ 18 ธันวาคม 2560