ประชุมโครงการบริการแบบบูรณาการองค์ความรู้สู่ชุมชน ต.ละมอ อ. นาโยง จ.ตรัง ปี 2556-2557 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วันที่ 28 มกราคม 2557