นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 3 จัดทำโครงการฟันดีมีสุขบ้านเกาะเสือ ในรายวิชาอนามัยชุมชน เป็นโครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก สำหรับประชาชนกลุ่มวัยทำงาน กิจกรรมประกอบด้วย ทันตสุขศึกษาเกี่ยวกับเลือกใช้ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ก