คณาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมแนวปฏิบัติของสถาบันสมทบเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน