ร่วมมอบถุงถุงยังชีพ ยารักษาโรค จำนวน 1,000 ชุด ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอห้วยยอด อำเภอรัษฎา อำเภอกันตัง อำเภอปะเหลียน และอำเภอนาโยงร่วมกับ ภญ.อภิชชา โยธาประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ภญ.วีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ทีมจีพีโอ