ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมการประชุมบูรณาการการทำงานร่วมกันของผู้นำทุกภาคส่วนในตำบลควนธานี ครั้งที่ 12/2560