ดร.พยงค์ เทพอักษร ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตรังกิจกรรมสานสร้างสุขแรงงานตรังอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานแก่นายจ้าง ลูกจ้าง