ดร.พยงค์ เทพอักษร นำทีมจัดทำวารสารสาธารณสุข ศึกษาดูงานการจัดทำวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลเเละการสาธารณสุขภาคใต้ (sc-net) โดยมี ดร.กิตติพร เนาว์สุวรรณ บรรณาธิการวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ (sc-net) เเนะนำเยี่ยมชมกองวารสาร การนี้ ดร