ติดตามการซ่อมระบบปั๊มน้ำประปา ของวิทยาลัยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัย