ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษาร่วมประชุมเครือข่าย 7 สถาบันการศึกษา 2 องค์กรภาคเอกชนในจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2561