ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมเป็นกรรมการสอบผลการวิจัยในรายวิชาการศึกษาเฉพาะทางด้านสาธารณสุข ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง