คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมการแข่งขันกีฬาสีและกิจกรรมนันทนาการเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากร