เป็นตัวแทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในโอกาสที่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ด้วยดีตลอดมา