โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต