กิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดตรัง ประจำปี 2557 ณ ห้องอบรมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557