แนวทางการควบคุมกำกับและติดตามการจ่ายเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษา