ผู้อำนวยและรองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการร่วมต้อนรับ นพ.ยอร์น จิระนคร สาธารณสุขนิเทศก์ เขตบริการสุขภาพที่ ๑๒ และคณะ ณ ห้องพุทธรักษา ชั้น 5 ตึกอุบัติเหตุ รพ.ตรัง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557