ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ป.ตรี)