ใบแจ้งการชำระค่าลงทะเบียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูงสาธารณสุขศาสตร์