ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการบริการแบบบูรณาการองค์ความรู้สู่ชุมชน ต.ละมอ อ. นาโยง จ.ตรัง ปี 2556-2557 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ณ อบต.ละมอ อ. นาโยง จ. ตรัง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557