ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กิจกรรมติดตั้งผ้าม่านห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติ