Get Adobe Flash player

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์