เป็นตัวแทนรับโล่รางวัลดีเด่น ในโอกาสการสอบข้อสอบมาตรฐานหลักสูตรประกาสนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มีจำนวนผู้สอบผ่านในการสอบครั้งแรกสูงสุดร้อยละ 100