รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบดำเนินการ ไตรมาส 2