นายไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ

ตำแหน่ง: 
ผู้อำนวยการ
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง: 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง