โครงการ"การสื่อสารสุขภาพ:สถาบันการศึกษาส่งเสริมการป้องกันปัญหายาเสพติด" ความร่วมมือของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง กับ ตำรวจภูธร จังหวัดตรัง ณ ห้องอบรมชั้น 3 อาคารอำนวยการ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557