การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ เรื่องการวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร