ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัติการกลุ่มอำนวยการ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ กลุ่มวิชาการ กลุ่มกิจการนักศึกษา และกลุ่มสนับสนุน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารทันตกรรม วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557