โครงการบริการแบบบูรณาการองค์ความรู้สู่ชุมชน ต.ละมอ อ. นาโยง จ.ตรัง ปี 2556-2557 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ณ โรงเรียนวัดมงคลสถาน และโรงเรียนบ้านทุ่งส้มป่อย วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557