คุณทวีศักดิ์ ชัยชนะ และคณะ จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 12 จังหวัดสงขลา ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียของวิทยาลัย ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557