ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำยกร่างระเบียบการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ของเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ณ ห้องประชุม สถาบันพระบรมราชชนก