ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ศีกษาดูงานพิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์และห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ โดยการนำของนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก