ประชุมปรึกษาโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ Play and Learn, PLEARN ENGLISH กับ Mr. Michael Blake Toerien