ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมอบรมโปรแกรม Academic and Strategic Health Care Education,Management and Leadership โดยการนำของนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร  ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก ณ Faculty of Public Health, Lithuanian University of Hea