ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ศึกษาดูงาน ณ Hospital of Lithuanian University of Health Sciences Kauno Klinikos, Kaunas, Lithuania ภายใต้การนำ โดยแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข