ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ศึกษาดูงาน  ณ The Museum of the History of Lithuanian Medicine and Pharmacy, Kaunas, Lithuania ภายใต้การนำ โดยแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข