นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคเภสัชกรรม ชั้นปีที่ 2 และหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ Play and Learn, PLEARN ENGLISH