ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ศึกษาดูงาน eHealth ณ e-Estonia Showroom, Estonia ภายใต้การนำ โดยแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข