ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน และ E-health care Policy  ณ Tallinn Health Care College, Estonia ภายใต้การนำ โดยแพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข