นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสียตามศาสตร์พระราชา ของโรงพยาบาลสิเกา ควบคุมการศึกษาดูงานโดย  ดร.กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ และอาจารย์เสาวลักษณ์ คงสนิท