ส.ส.สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยพร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับผู้บริหารวิทยาลัยเพื่อปรึกษาหารือ ถึงแนวทางการพัฒนา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง