ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาคืนค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรี ก่อสร้างอาคารเรียนและหอพักนักศึกษา 6 ชั้น