ติดตามการปรับปรุงดูแลระบบปั๊มน้ำประปา ระบบประปาภายใน ระบบบำบัดน้ำเสีย และเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า และโรงสูบน้ำดิบท่าแก้มดำเพื่อให้พร้อมใช้งานและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรและนักศึกษาของวิทยาลัยอย่างเต็มประสิทธิภาพ