สังเกตการณ์โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาประจำปี ประจำปีการศึกษา 2560