ดร.พยงค์ เทพอักษร และ ดร.บุบผา รักษานาม เข้าร่วมประชุมร่วมกับเครือข่ายนักวิจัย สวสท. เพื่อร่วมกันสร้างเครื่องมือวิจัย