ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับทีมสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรัง และกลุ่มชุมชน 20 ชุมชนของจังหวัด ในฐานะที่วิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแก่ชุมชนในการจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กปี 2561 โดยการใช้ข้อมูลชุมชนและการวิเคราะห์ต้นไม้