ผศ.ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง และคณะ เข้าพบผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และผู้บริหารวิทยาลัย เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ "อันดามัน - อ่าวไทย วิ่งด้วยใจ: Hands and Heart Start 2gether (5 วิทยาเขต 50 ปี สงขลานคร