ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เพื่อพิจารณาเสนอชื่อผู้ปกิบัติงานดีเด่นประจำปี 2561 ระดับเครือข่าย และระดับสถาบันพระบรมราชชนก