ผู้บริหาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ติดตามการดูแลบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำระบบไฟฟ้า และโรงสูบน้ำดิบท่าแก้มดำให้พร้อมใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ